zasady przetwarzania danych osobowych

RODO

Klauzula informacyjna

Uczniowie i rodzice – szkoła ponadpodstawowa

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych, odpowiednio dla Szkoły z której Państwo korzystacie jest:

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna z siedzibą w Zabrzu (41-806) przy ulicy Olchowej 2 (dalej jako: Szkoła/Administrator)

lub

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Zabrzu (41-806) przy ulicy Olchowej 2 (dalej jako: Szkoła/Administrator);

 1. u każdego z Administratorów wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w uzasadnionych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji obowiązku nauki (w oparciu o następujące przepisy prawa: Ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);
 3. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Szkołą, w tym działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub takie, z którymi Administrator zawarł na mocy art. 28 Rozporządzenia 2016/679 umowy powierzenia przetwarzania danych (wspierające bieżącą działalność Administratora w zakresie obsługi informatycznej, księgowej lub prawnej);  
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa oraz regulacjach wewnętrznych dotyczących archiwizacji dokumentacji szkolnej. W szczególności obowiązują następujące okresy przechowywania danych:
 • dziennik lekcyjny przez okres 5 lat; 
 • księgi uczniów przez okres 10 lat, 
 • arkusze ocen przez okres 50 lat, 
 • pozostałe dane dotyczące informacji zawartych w dzienniku pedagoga, psychologa, pielęgniarki przechowywane są zgodnie z przepisami szczegółowymi w powyższym zakresie. 
  1.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę posiada Pani/Pan: 
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 
  1. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody

  z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 przewidujący przetwarzania danych związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  3. Inspektorem ochrony danych jest Alicja Drygała a.drygala@gmainvest.pl

  Nowocześnie wyposażonych Pracowni szkolnych

  Podopiecznych

  Lat działalności

  NIEPUBLICZNE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE SPECJALNE

  Dowiedz się więcej

  Lokalizacja: ul. Zgrzebnioka 58, 41-500 Chorzów

  Telefon: 32 241 47 19

  Email: fundacja@novumspatium.pl

  Godziny otwarcia: Pon-Pt. 10:00 – 16:00