Program Rehabilitacja 25 plus
   NOvum Spatium

Nasza świetlica

Informujemy, że od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. prowadzimy zajęcia świetlicowe dla absolwentów.
W ramach tego działania prowadzone są zajęcia
rozwijająco-usprawniające, rewalidacyjne,
rekreacyjne, terapeutyczne oraz sportowe.
Uczestnicy mają zapewniony trening usamodzielniający (obejmujący praktyki zawodowe z terapeutą, praktyki gastronomiczne, ogrodnicze, biurowe,sprzątające
oraz trening mieszkaniowy), a także zajęcia z rehabilitantem
i psychologiem.
Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.
Informujemy, że 31.08.2022 r. zakończyliśmy edycję 2021-2022 pilotażowego projektu „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.
W projekcie brało udział 15 osób, głównie absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Od 01. 09. 2022 r. rozpoczęliśmy edycję 2022-2023 pilotażowego projektu „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.
W projekcie uczestniczy 15 osób, w ramach projektu zapewniamy:
– zajęcia opiekuńcze-wsparcia dziennego dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
– zajęcia rozwijająco-usprawniające, rewalidacyjne, rekreacyjne,terapeutyczne i sportowe
– treningi usamodzielniające (praktyki gastronomiczne, biurowe,sprzątające, trening mieszkaniowy)
– usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne
– zajęcia z rehabilitantem
– opiekę psychologa