Szkoła Zawodowa

Moim najlepszym przyjacielem jest ten,
kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze
~
Henry Ford


1 września 2016 rozpoczęły działalność pierwsze w okręgu: Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Obie szkoły mają uprawnienia szkół publicznych!

misja szkół | Przekuwanie słabości w sukces zależy od trzech komponentów: odpowiednio określonych celów, zaangażowania oraz dużej i odpowiedniej ilości powtórzeń.

adresaci kształcenia | młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz uczniowie ze sprzężeniami (w tym z autyzmem)

rodzaj szkoły | niepubliczna, na prawach szkoły publicznej

kierunki kształcenia | kucharz, pomoc kuchenna (w przyszłości, zgodnie z zapotrzebowaniem, rozszerzenie kierunków kształcenia)

założenia dydaktyczne | zgodne z podstawą kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym oraz ramowymi planami nauczania dla danego etapu edukacyjnego

warunki kształcenia | w oddziały od 5 do 10 osobowe (dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4). Szkoła ma uprawnienia do wydawania świadectw państwowych. Szkoła mieści się w budynku w pełni przeznaczonym do działalności dydaktycznej. Uczniowie i absolwenci będą nabywali umiejętności zawodowych w zakładzie aktywizacji zawodowej, który będzie miejscem praktyk i zakładem pracy chronionej (zatrudnienia) w jednym (planujemy otwarcie kuchni zajmującej się małą gastronomią i cateringiem opartymi o własną uprawę niektórych warzyw)

 

Warunki przyjęcia

Złożenie w siedzibie Fundacji (lub przesłanie pocztą):

  1. karty zgłoszenia ucznia do szkoły wraz z załączonymi:
  2. kopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  3. kopią orzeczenia o niepełnosprawności

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefnu:
(32) 241 47 19
lub na adres mailowy:
fundacja@novumspatium.pl