Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO I KLASY NIEPUBLICZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
1. Nabór: 6 maja – 26 czerwca 2020 r
2. Nabór : 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r

Ogłoszenie uczniów przyjętych do:
1. Nabór: 6 lipca 2020 r
2. Nabór: 1 września 2020 r

Dokumenty kandydata do Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej:

Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania)

Zaświadczenie lekarskie zezwalające na naukę w szkole (do pobrania)

aktualne orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego,

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

3 fotografie legitymacyjne,

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zwolnieniu z tego egzaminu,

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada),