Oferta

Dla każdego ucznia naszej szkoły mamy indywidualnie dostosowany program nauczania by w jak największym zakresie umożliwić podopiecznym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu życia codziennego.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

 • gospodarstwa domowego – wykonując prace oparte na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, przygotowywanie i wydawanie posiłków,
 • rękodzielnictwa – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik i materiałów, w tym z wykorzystaniem drewna,
 • ogrodnictwa – uprawa i pielęgnacja roślin, pielęgnacja terenów zielonych, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych i stroików,
 • prac biurowych – obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie,
 • szycia ręcznego i maszynowego – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania i pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również zdobycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, a także rozwijają niezbędne kompetencje społeczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się – mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w każdy możliwy dla ucznia sposób, również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, czy też technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych i miejscach pracy.

Zajęcia kształtujące kreatywność – rozwijają zainteresowania i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej. Służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwości współpracy z innymi uczniami.

Zajęcia umożliwiają:

 • rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości,
 • osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego,
 • rozwijane kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
 • umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze.