Szkoła Przysposabiająca

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym.
Nauka w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania o jeden rok. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

EDUKACJA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OBEJMUJE:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi, pełnienia różnych ról społecznych.

Zajęcia kształtujące kreatywność – (plastyczne, wokalno-muzyczne, teatralne) – w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania i talenty.

Religię

Wychowanie fizyczne – umożliwia usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Przysposobienie do pracy

W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy.

Rewalidację indywidualną – (ogólnorozwojową, logopedyczną) – zajęcia te wspomagają rozwój uczniów, usprawniają zaburzone funkcje, rozwijają zainteresowania.